Advertorial

Friday, May 05, 2006

对白

對白

話甲子未打開 你先行離開
推門而進來 不是我的最愛
耐心的等待 等待你回來
該与不應該 相信總有交代

我總傻呆呆 你說這很可愛
我說不明白 你便將它說白
沒有愛琴海 你說你只有你的心海
我的生活色彩 從你身上下載

把心攤開晒一晒
不讓它浸在淚海
嘆氣說無奈
不滿上天的安排

獨在一角有所感慨
我不想從夢里醒來
夢里的對白
我們靜靜緬懷 ...

話甲子未打開 你先行離開
推門而進來 不是我的最愛
耐心的等待 等待你回來
該与不應該 相信總有交代
你影子已不在 我會記得我們的對白...

No comments:

Post a Comment

Thanks for the comment, I appreciate it very much! ^^